Back To Top
TIN TỨC - SỰ KIỆN
KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HINH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2022
Chi tiết
Tài liệu Sau khi hộp Đại Hội Đồng cổ đông năm 2023 kính gửi quý cổ đông
Chi tiết
Báo cáo tài chính 2022
Chi tiết
Tài liệu kính gửi Đại Hội Đồng cổ đông 2023
Chi tiết
Triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023
Chi tiết
Tình hình quản trị công ty năm 2022
Chi tiết
Tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2022
Chi tiết
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Chi tiết
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Chi tiết
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 trân trọng thông báo và kính mời quí cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội nhiệm kỳ V (2022-2027)
Chi tiết
Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính 2021
Chi tiết
Báo cáo tài chính 2020
Chi tiết
Biên bản họp hội đồng quản trị
Chi tiết
Báo cáo tài chính 2019
Chi tiết
V.v: Thông báo điều lệ Công ty sửa đổi năm 2019
Chi tiết
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
Chi tiết
Về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
Chi tiết
V.v Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2019
Chi tiết
V.v Thông báo: Phụ luc 02
Chi tiết
V.v Thông báo: Phụ luc 01
Chi tiết
V.v Thông báo: Tóm tắt điểm mới, sửa đổi ,bổ sung trong Điều lê Công ty CP May Sài Gòn 2
Chi tiết
V.v Thông báo: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
Chi tiết