Back To Top

Báo cáo tài chính 2022

12/04/2023 09:27
Báo cáo tài chính 2022

Kính gửi đến quý cổ đông:

Báo cáo tài chính 2020


CÁC TIN LIÊN QUAN

Tài liệu kính gửi Đại Hội Đồng cổ đông 2023

Triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 trân trọng thông báo và kính mời quí cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội nhiệm kỳ V (2022-2027)

Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2020

Biên bản họp hội đồng quản trị

V.v: Thông báo điều lệ Công ty sửa đổi năm 2019