Back To Top

Thông Báo

03/04/2023 15:08
Triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông Báo Triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

file đinh kèm /Upload/2598/file/thongbao.pdf


CÁC TIN LIÊN QUAN

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 trân trọng thông báo và kính mời quí cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội nhiệm kỳ V (2022-2027)

Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2020

Biên bản họp hội đồng quản trị

V.v: Thông báo điều lệ Công ty sửa đổi năm 2019

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty