Back To Top

Tài liệu kính gửi Đại Hội Đồng cổ đông

27/05/2022 14:57
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2 kính gửi Đại hội đồng cổ đông các tài liệu sau:

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY SÀI GÒN 2  NHIỆM KỲ IV (2017 - 2022) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ V (2022 - 2027)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ V (2022-2027) NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ V (2022 - 2027)

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

 


CÁC TIN LIÊN QUAN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 trân trọng thông báo và kính mời quí cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội nhiệm kỳ V (2022-2027)

Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2020

Biên bản họp hội đồng quản trị

V.v: Thông báo điều lệ Công ty sửa đổi năm 2019

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

V.v Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Ngày 27 tháng 8 năm 2019 vào lúc 8 giờ 20

V.v Thông báo: Phụ luc 02

V.v Thông báo: Phụ luc 01

V.v Thông báo: Tóm tắt điểm mới, sửa đổi ,bổ sung trong Điều lê Công ty CP May Sài Gòn 2