Back To Top

Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

07/09/2019 09:55
Ngày 27 tháng 8 năm 2019 vào lúc 8 giờ 20

Kính gửi đến quý cổ đông:

Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 


CÁC TIN LIÊN QUAN

V.v Thông báo: Phụ luc 02

V.v Thông báo: Phụ luc 01

V.v Thông báo: Tóm tắt điểm mới, sửa đổi ,bổ sung trong Điều lê Công ty CP May Sài Gòn 2

V.v Thông báo: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

V.v Thông báo tờ trình về viêc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

V.v Thông báo quy chế làm việc của đại hội cổ đông bất thường năm 2019

V.v Thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

V.v Tổ Chức Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019

V.v Thông tin sàn giao dịch

Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2019...

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019