Back To Top

Tờ trình về viêc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

26/08/2019 16:02
V.v Thông báo tờ trình về viêc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi đến quý cổ đông:

Tờ trình về viêc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 


CÁC TIN LIÊN QUAN

V.v Thông báo quy chế làm việc của đại hội cổ đông bất thường năm 2019

V.v Thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

V.v Tổ Chức Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019

V.v Thông tin sàn giao dịch

Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2019...

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

V.v Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019