Back To Top

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

06/05/2019 15:43
Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2019...

Kính gửi đến quý cổ đông:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019


CÁC TIN LIÊN QUAN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

V.v Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019