Back To Top
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Nhằm tạo nên những đột phá mới, tăng khả năng khai thác ngoại lực và phát triển nội lực, Tổng Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 2 tận dụng nội ngoại lực thông qua các dự án đầu tư, liên doanh hợp tác phát triển. Sau đây là các đơn vị thành viên của Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 2.