Back To Top

Tài Liệu Đại Hội Đồng cổ đông năm 2023

27/04/2023 15:44
Tài liệu Sau khi hộp Đại Hội Đồng cổ đông năm 2023 kính gửi quý cổ đông

Các giấy tờ liên quan đến đại hội cổ đông năm 2023


CÁC TIN LIÊN QUAN

Báo cáo tài chính 2022

Tài liệu kính gửi Đại Hội Đồng cổ đông 2023

Triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 trân trọng thông báo và kính mời quí cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội nhiệm kỳ V (2022-2027)

Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2020

Biên bản họp hội đồng quản trị