Back To Top

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

27/04/2023 16:43
KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HINH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HINH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2022


CÁC TIN LIÊN QUAN

Tài liệu Sau khi hộp Đại Hội Đồng cổ đông năm 2023 kính gửi quý cổ đông

Báo cáo tài chính 2022

Tài liệu kính gửi Đại Hội Đồng cổ đông 2023

Triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 trân trọng thông báo và kính mời quí cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội nhiệm kỳ V (2022-2027)

Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2020